آدرس پستی: استان گیلان، شهرستان تالش، خیابان امام خمینی، خیابان شهرداری کد پستی : ۴۳۷۱۶۶۸۶۵۷

شماره تلفنهای مرکز:  ۰۱۳  کد شهرستان ۴۴۲۳۹۲۲۶ ———–۴۴۲۳۹۲۲۷———-۴۴۲۳۹۲۲۸

دورنگار : ۴۴۲۳۹۲۲۹ ———پست الکترونیک: info@elmikarbordi-talesh.ir


ارتباط با ما